Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Đoàn thể »

Hội Văn học Nghệ thuật

Việc thực thi các văn bản về sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật luôn được lãnh đạo Trường Đại học Hạ long chú... Chi tiết ❱

Ban nữ công

MỤC TIÊU - Ban nữ công Công đoàn ĐHHL luôn bám sát kế hoạch hoạt động của Ban nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam... Chi tiết ❱

Công đoàn

Ngày 17 tháng 9 năm 2016, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ... Chi tiết ❱

Video Clip