Thứ năm, 19/07/2018 | GMT+7
TIN VẮN
~

Thông tin khoa học

Một số giải pháp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và phòng chống các tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Hạ Long

Giáo dục toàn diện (Kiến thức chuyên môn, kiến thức nghề nghiệp, tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống ) trong đó tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống cần được đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong cả quá trình giáo dục và mọi lực lượng giáo dục trong trường.

I. Sự tác động và xu thế phát triển đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên Trường ĐH Hạ Long trong thời kỳ mới

1. Những yếu tố tác động

Ngày nay, học  sinh,  sinh  viên được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục ngày càng tốt hơn. Giá trị đạo đức truyền thống vẫn được gìn giữ và phát huy bên cạnh lẽ sống pháp quyền và cả tính cá nhân chủ nghĩa; quy tắc sinh hoạt cổ truyền vẫn được duy trì thực hiện trong các gia đình.

Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận xã hội, sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Điều đó sẽ làm thay đổi rõ nét về chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong trường.

Bên cạnh những tác động tích cực, công tác giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Khoảng cách giàu - nghèo, phân hoá xã hội ngày càng tăng. Môi trường văn hoá, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp rất đáng lo ngại.

Gần đây có một số sinh viên, học sinh của Trường mắc phải tệ nạn ma túy. Mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng luôn tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm sinh viên, học sinh của Trường.

2.Dự báo xu thế đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên thời gian tới

Trường ĐH Hạ Long nằm trong khu vực kinh tế- xã hội phát triển năng động, môi trường đào tạo, giáo dục thường xuyên chịu tác động trực tiếp của xã hội trong dó có nhiều mặt tích cực xong cũng không ít tác động tiêu cực.

Cùng với sự du nhập lối sống và sản phẩm công nghệ hiện đại từ các nước phát triển, dẫn tới xu hướng một bộ phận sinh viên, học sinh dễ bị dao động về tư tưởng, đạo đức, lối sống; xa rời các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp vốn đang phù hợp với thời kỳ hiện đại; chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; thậm chí có quan điểm đồng nhất giữa đạo đức và lợi ích cá nhân; có thái độ sống đòi hỏi hơn là sự hy sinh, ước muốn hưởng thụ nhiều hơn đóng góp, ít chú ý đến nghĩa vụ và trách nhiệm công dân…

Do đó: “Việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay để đội ngũ này có điều kiện phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên Trường ĐH Hạ Long trong thời kỳ mới

1.  Tuyên  truyền,  phổ  biến  nâng  cao  nhận  thức,  trách nhiệm của chi bộ, chuyên môn,  đoàn thể và tổ chức chính trị-xã hội trong trường về giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, học sinh.

 Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi lực lượng giáo dục trong trường thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng sống; kịp thời giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng; chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho học sinh, sinh viên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thế hệ trẻ. Xây dựng nhân rộng và hình thành lối sống mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người; có ý thức tuân thủ pháp luật; tự trọng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng tuyên truyền việc giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc dân tộc trong quá trình xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam hiện đại;

Đa  dạng  hóa  hình  thức  tuyên  truyền,  trong  đó  chú  trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, giảng viên: “Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên là một tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh , sinh viên noi theo”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy ưu thế của Website ĐH Hạ Long và các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, khen thưởng các tấm gương học sinh, sinh viên điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Xây dựng chuyên mục giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trên Website của trường.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục

Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức. Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt các nghị quyết của Đảng đến học sinh, sinh viên.Tiếp tục tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức cho sinh viên, học sinh đăng ký những phần việc làm theo Bác một cách thiết thực.

 3. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đoàn, Hội và đội ngũ giảng viên

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chú trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa; khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú như: diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử… để bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên trong học sinh, sinh viên.

Tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” trong các đối tượng đoàn viên, phong trào “Sinh viên 5 tốt”; cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Hè tình nguyện, chương trình “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”… Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của trường. Nâng cao chất lượng đoàn viên và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Phát huy tối đa vai trò của đội ngũ giảng viên trực tiếp đứng lớp, lồng ghép hiệu quả nội dung giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống , phòng chống các tệ nạn xã hội với mỗi bài giảng, tiết dạy.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động trong trường

Các khoa tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo.

Tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục,  thể  thao  trong  cán  bộ,  giảng viên  và  học  sinh,  sinh  viên nhân kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, của tỉnh và của ngành. Hằng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, giảng viên, học sinh, sinh viên; kịp thời khen thưởng, phát triển, nhân rộng các phong trào, mẫu hình giảng viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

            Hằng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật, cung cấp thông tin, nhất là thông tin liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, giảng viên giảng dạy môn Đạo đức, Giáo dục chính trị, lý luận Mác-Lênin, giảng viên làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội; giảng viên chủ nhiệm lớp trong trường.

5. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên

Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với các đoàn thể, chính quyền, công an và nhân dân nơi trường đóng trong quản lý và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Nhà trường xây dựng môi trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa; xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện HSSV; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, qua đó góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh sinh viên. Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn trong trường phát huy vai trò tích cực tham gia quá trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên. Khuyến khích hoạt động các câu lạc bộ sở thích, tài năng. hướng dẫn triển khai đồng bộ tại trường công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Định kỳ hàng năm, cán bộ quản lý trường gặp  gỡ, đối  thoại, nắm  bắt  tâm  tư,  tình  cảm,  định  hướng  tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thanh niên, học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cung cấp thông tin liên hệ giữa nhà trường với gia đình học sinh, sinh viên.

6. Phát huy vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên

Phương châm của đổi mới giáo dục là chuyển từ truyền thụ tri thức sang phát triển phẩm chất và năng lực. Giáo dục phát huy vai trò tự học tập, tự tu dưỡng đạo đức, lối sống là biện pháp quan trọng giúp học sinh, sinh viên tiến bộ, trưởng thành; hình thành cho HSSV nhu cầu, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn, làm cho mỗi người có ý thức làm chủ, ham học hỏi, cầu tiến bộ, vươn lên tự khẳng định mình. Đó là điều kiện quyết định kết quả rèn luyện của mỗi học sinh, sinh viên.

Tạo môi trường lành mạnh để mỗi học sinh, sinh viên tự rèn luyện, tu dưỡng và học tập, hướng đến việc hình thành và phát triển những phẩm chất sống yêu thương, có trách nhiệm và sống tự chủ, từ đó xác định rõ trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao vươn tới cái mới, cái tiến bộ.

Kết luận:

Giáo dục tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống cho HSSV là nhiệm vụ rất quan trọng trong Nhà trường. Từ thực tế hoạt động giáo dục trong nhiều năm qua, chúng tôi nhận thấy rằng: Giáo dục toàn diện (Kiến thức chuyên môn, kiến thức nghề nghiệp, tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống ) trong đó tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống cần được đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong cả quá trình giáo dục và mọi lực lượng giáo dục trong trường.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ThS: Trần Hữu Phưởng-TP Công tác HSSV

BÌNH LUẬN

Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)

0 bình luận

Video Clip