Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Chi tiết văn bản

Tên văn bản : Quyết định về việc cho phép triển khai các nhiệm vụ khoa học năm học 2015 - 2016.
Cơ quan ban hành : Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý khoa học
Ký hiệu : 677 / QĐ-ĐHHL
Ngày ban hành : 05/08/2015
Trích yếu :

Video Clip