Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Ban nữ công »

Giới thiệu

MỤC TIÊU - Ban nữ công Công đoàn ĐHHL luôn bám sát kế hoạch hoạt động của Ban nữ công Công đoàn Giáo dục Việt Nam... Chi tiết ❱

Cơ cấu tổ chức

Thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của đoàn viên công đoàn trên ti... Chi tiết ❱

Các hoạt động

Tổ chức tuyên truyền giáo dục về truyền thống trong nữ CBGV-CNV; Kiến thức pháp luật liên quan đến nữ CBGV-CNV được... Chi tiết ❱

Văn bản - Biểu mẫu

Tuyên truyền các ngày lễ lớn: 70 năm ngày Quốc khánh 2/9, 85 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, 33 năm ngày Nhà giáo Việ... Chi tiết ❱

Video Clip