Thứ bảy, 25/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Hội Văn học Nghệ thuật »

Giới thiệu

Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tản... Chi tiết ❱

Cơ cấu tổ chức

Hội Văn học Nghệ thuật Đại học Hạ Long được thành lập dựa trên nhu cầu và mong muốn của các cán bộ, công nhân viên ch... Chi tiết ❱

Các hoạt động

Cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Hạ Long tích cực tham gia các phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật ... Chi tiết ❱

Văn bản - Biểu mẫu

Việc thực thi các văn bản về sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật luôn được lãnh đạo Trường Đại học Hạ long chú... Chi tiết ❱

Video Clip