Thứ năm, 23/11/2017 | GMT+7
TIN VẮN
~ Chào mừng năm APEC Việt Nam 2017 ~~~ Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung ~~~   ~~~    Nhiệt liệt chào mừng 100 năm cách mạng tháng mười Nga vĩ đại ~~~ Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ~~~ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam   ~~~   

Phòng Tổ chức - Cán bộ »

Đào tạo bồi dưỡng

Ngày 25/2/2016, trường Đại học Hạ Long tổ chức lớp " Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản" theo kế hoạch đào... Chi tiết ❱

Tuyển dụng

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-HĐKTSH ngày 03/10/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc t... Chi tiết ❱

Trường đại học Hạ Long tổ chức lớp Bồi dưỡng tiếng anh năm 2016 cho cán bộ, giảng viên nhà trường.

Sáng ngày 31/7/2016, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiếng Anh năm 2016 cho cán bộ, giảng viên theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hằng năm của nhà ...

Thứ hai, 01/08/2016

Xem tiếp

Video Clip